ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Pilnuj swoich terminów!

Podziel się:

Pilnuj swoich terminów!Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu?

Temat jak się okazuje jest dość niedoceniany przez większość naszych klientów. Jest to na tyle powszechne zjawisko że postanowiliśmy kilka słów na ten temat napisać. Zgodnie z naszym zwyczajem nie będziemy zanudzać zbędnymi definicjami bo nie o to tutaj chodzi. Ograniczymy się również tylko do naszej specjalności. Dla przypomnienia: uczulamy jeszcze raz wszystkich że naprawdę warto i trzeba odbierać korespondencję. Nieświadomość bowiem tego co dzieje się w sprawie może nas drogo kosztować. Równie drogo nas może kosztować niedochowanie terminu. Ważna uwaga dla wszystkich zainteresowanych jest taka że otrzymanie pisma przez stronę następuje w dniu odebrania go od operatora pocztowego. Innymi słowy nie znaczy to że jeżeli list przeleżał na szafce miesiąc i dopiero potem go otworzyliśmy, termin zacznie biec od tego dnia. Do zachowania terminu wystarczy zaś nadanie listu najpóźniej w dniu jego upływu (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku postępowań sądowych i komorniczych związanymi z dochodzeniem wierzytelności mamy najczęściej do czynienia z tak zwanymi terminami procesowymi, które z kolei dzielą się – najogólniej mówiąc – na umowne, ustawowe, sądowe, instrukcyjne.

Jakie są terminy?

Najistotniejsze dla nas są dwa rodzaje terminów: ustawowe i sądowe.

Termin ustawowy to taki którego długość wyznacza ustawa i nie może zostać w żaden sposób przekroczony. Wykonanie czynności po tym terminie jest bezskuteczne. Innymi słowy, nasz sprzeciw, skarga, zażalenie pozostaną bez rozpoznania. Do terminów ustawowych należą między innymi terminy:

 • termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty – dwa tygodnie od dnia otrzymania nakazu
 • termin na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego – dwa tygodnie od dnia otrzymania wyroku
 • termin na wniesienie skargi na czynności komornika – tydzień od wykonania czynności
 • termin na wniesienie skargi na nadanie klauzuli wykonalności – tydzień od otrzymania zawiadomienia komornika o wszczęciu egzekucji

Terminy sądowe zaś to takie, które są ogłaszane przez sąd lub przewodniczącego. Są to odpowiednio albo postanowienia albo zarządzenia a ich bieg rozpoczyna się od dnia ogłoszenia bądź – w niektórych przypadkach – dostarczenia stronie. Są to między innymi

 • termin na wniesienie odpowiedzi na pozew – nie krócej niż dwa tygodnie od otrzymania pozwu
 • termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku – tydzień od ogłoszenia
 • termin na wniesienie apelacji – dwa tygodnie  od otrzymania uzasadnienia

Przewodniczący może wydłużyć lub skrócić termin na wniosek strony w uzasadnionych przypadkach.

Uchybienie terminowi – co robić?

Jeżeli uchybimy terminowi, to – co do zasady – skutek jest taki jak napisaliśmy wcześniej. W niektórych przypadkach jednak możemy wnioskować o przywrócenie terminu. Przywróceniu ulegają jedynie terminy sądowe i ustawowe.  Strona, która uchybiła terminowi i chce skutecznie wnieść o jego przywrócenie, powinna:

 • uchybić terminowi bez swojej winy (np. jeżeli strona zapomniała o pisma to jest to równoznaczne z jej winą w niedochowaniu terminu),
 • złożyć wniosek o przywrócenie terminu, przy czym wniosek taki nie jest dopuszczalny, jeśli uchybienie nie powoduje dla strony negatywnych skutków procesowych
 • wniosek należy złożyć w terminie tygodniowym od czas ustania przyczyny uchybienia,
 • w piśmie stanowiącym wniosek należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek,
 •  równocześnie ze złożeniem wniosku, strona zobowiązana jest to dokonania przedmiotowej czynności,

Jeśli od uchybienia terminu minął więcej niż rok, jego przywrócenie dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych przypadkach.

Sąd odrzuca wniosek o przywrócenie terminu, jeżeli jest on spóźniony lub
z mocy ustawy niedopuszczalny. Samo zgłoszenie wniosku nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Jednak jeśli okoliczności to uzasadniają, sąd może wstrzymać postępowania lub wykonanie orzeczenia.

Obliczanie terminów i daty ich upływu przedstawimy w kolejnym wpisie. Jest to równie ważne, bo nie zawsze 14 dni bądź pół miesiąca to dwa tygodnie…

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
3 komentarze
Zadzwoń