ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kto może mnie wpisać do KRD?

Podziel się:

Kto może mnie wpisać do KRD?

Wpisanie dłużnika do KRD i innych podobnych rejestrów powinno odbywać się w zgodzie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która reguluje tego typu działalność. Wykreślić wpis musi wierzyciel ciągu 14 dni, od dnia w którym pieniądze wpłynęły na jego konto. Jeśli spłata długu jest częściowa musi w ciągu wspomnianych 14 uaktualnić wpis.

Zasady wpisywania dłużników do rejestrów reguluje ściśle wspomniana wcześniej ustawa. Do bazy danych można wpisać dłużnika, jeśli łącznie spełnione są 3 warunki:

  • dług jest wymagalny od co najmniej 60 dni lub został stwierdzony tytułem wykonawczym,
  • wynosi minimum 200 zł brutto dla konsumentów i 500 zł brutto dla przedsiębiorców,
  • wierzyciel wysłał do dłużnika listem poleconym lub doręczył mu osobiście wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem, że w razie braku spłaty w ciągu 30 dni, może jego dane przekazać do Krajowego Rejestru Długów. Zaznaczyć tutaj należy że w przypadku, gdy podstawą wpisu jest wyrok sądowy wpis może nastąpić po 14 dniach

Wierzyciel ma prawo wpisać do KRD także wierzytelność sporną, jednak musi zaznaczyć, że dłużnik dług kwestionuje, co jest też istotną informacją dla pobierających taki raport. Niepodanie informacji o kwestionowaniu długu jest traktowane jako podanie nieprawdziwej informacji i zagrożone karą grzywny do 30 tys. zł za każdy wpis.
Wierzyciel ma także prawo wpisać dług, którego nie może dochodzić już przed sądem ze względu na przedawnienie. Przedawnienie bowiem nie jest równoznaczne z anulowaniem zadłużenia, a jedynie stwierdzeniem, że upłynął termin na jego dochodzenie przed sądem. On sam istnieje nadal. Za prawdziwość danych zgodnie z ustawą odpowiada wierzyciel. Przekazanie nieprawdziwych danych, podobnie jak wspomniane wyżej niepodanie faktu kwestionowania długu przez dłużnika, jest zagrożone karą grzywny do 30 tys. zł za każdy wpis. Grzywnę w obydwu przypadkach orzeka sąd.
Dłużnik, który uważa, ze został niesłusznie wpisany do KRD ma kilka możliwości reakcji:

  • Po pierwsze – może wezwać wierzyciela do usunięcia wpisu.
  • Po drugie – może złożyć w KRD tzw. zarzut, który jest przez biuro rozpatrywany w ciągu 21 dni. KRD wzywa wierzyciela, aby ustosunkował się do zarzutu w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, wpis jest usuwany. KRD usuwa także wpis, jeśli dłużnik przedstawi dokumenty stwierdzające w sposób jednoznaczny nieistnienie zobowiązania (np. orzeczenie sądu). Jeżeli wierzyciel podtrzyma swoje stanowisko, że wpis dłużnika jest zasadny, a dłużnik nie ma dokumentów stwierdzających nieistnienie zobowiązania, KRD nie ma prawa usunąć wpisu. W takiej sytuacji zaznacza się jedynie, że dług jest sporny, a strony muszą rozstrzygnąć tą kwestię przed sądem.
  • Po trzecie – dłużnik może złożyć doniesienie na policję lub do prokuratury o popełnieniu przez wierzyciela przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

Dane o zadłużeniu przechowywane są w bazie danych KRD przez okres 10 lat lub do momentu spłaty zobowiązania.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń