ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Powództwo przeciwegzekucyjne

Podziel się:

Powództwo przeciwegzekucyjne

Co to jest powództwo przeciwegzekucyjne? Zdarza się czasami że komornik rozpoczyna prowadzić przeciwko nam postępowanie egzekucyjne. Tyle tylko że próbuje odzyskać dług który wierzycielowi się nie należy z różnych powodów, lub należy się, ale w innej wysokości. Może być tak że ów dług został już spłacony, bądź też nigdy nie istniał. Bywa też  że nasz majątek zostaje zajęty podczas prowadzonej egzekucji mimo tego że skierowana jest ona wobec innej osoby.

Na szczęście w tego typu sytuacjach, w celu obrony naszych praw, możemy skorzystać ze środka jakim jest powództwo przeciwegzekucyjne. Z tym że musimy o to zadbać sami. Trzeba tutaj zwrócić uwagę że organ egzekucyjny, a takim jest komornik,  nie jest upoważniony ani zobowiązany badać czy wystawiony przeciwko nam tytuł wykonawczy jest zasadny. Komornik właściwie jest zobowiązany wykonywać czynności na każdy poprawny wniosek wierzyciela.

Jeżeli kwestionujemy to  że w ogóle ciążył na nas kiedykolwiek obowiązek zapłaty na którym oparto tytuł wykonawczy, lub istniejące zobowiązanie wygasło, powinniśmy skierować do sądu pozew przeciwko wierzycielowi z żądaniem pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności. Uprawnienia do wystąpienia z takim powództwem ma wyłącznie dłużnik lub małżonek dłużnika. Ten ostatni może to jednak uczynić wyłącznie w sytuacji, gdy egzekucja skierowana została do majątku wspólnego małżonków.

Nieco inna sytuacja występuje, gdy nasz majątek został zajęty przez komornika, a egzekucja prowadzona jest przeciwko innej osobie. Zdarza się tak czasami podczas czynności w mieszkaniu w którym zamieszkujemy wraz z dłużnikiem. Komornik wówczas może wówczas zająć przedmioty nie należące do dłużnika, z tym  że wtedy należy podać do protokołu uwagi dotyczące własności. W takiej sytuacji  również nie jesteśmy pozbawieni ochrony naszych praw. Przysługuje nam nieco inny rodzaj powództwa przeciwegzekucyjnego, a mianowicie pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji. Można je złożyć w terminie miesiąca licząc od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o naruszeniu naszych praw, czyli dowiedzieliśmy się o dokonanym zajęciu. Z tym że – a często to wystarcza – warto złożyć wniosek bezpośrednio do wierzyciela, który jest władny wydać dyspozycję zwolnienia przedmiotu spod egzekucji. Warto tutaj zaznaczyć, że w podobny sposób możemy wnosić o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji administracyjnej, gdy organ administracyjny odmówił takiego zwolnienia. Tutaj jednak termin wniesienia powództwa jest krótszy – 14 dni od otrzymania postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego.  Powództwa o zwolnienie  zajętego przedmiotu spod egzekucji nie może złożyć dłużnik. Pozew skierowany jest głównie przeciwko wierzycielowi, a w sytuacji gdy dłużnik zaprzecza naszym prawom do przedmiotu, także przeciwko niemu.

Powództwa przeciwegzekucyjne składa się w sądzie, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja.

W pozwie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego trzeba określić w jakim zakresie powód domaga się pozbawienia (w całości czy w części i w jakiej części) lub ograniczenia wykonalności.

W pozwie o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji  trzeba wskazać zajęty przedmiot, którego zwolnienia od egzekucji żądamy. Jeżeli wnosimy o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej, do pozwu należy dołączyć postanowienie organu administracyjnego o odmowie wyłączenia przedmiotu sprzed egzekucji.

Powództwa przeciwegzekucyjne podlegają opłacie sądowej. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu. Przy powództwie o pozbawienie wykonalności – jest nim kwestionowana kwota stwierdzona tytułem wykonawczym. Zaś przy powództwie o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji  – wartość zajętego przedmiotu.

Często dłużnicy mylą powództwo przeciwegzekucyjne z tak zwaną skargą na czynności komornika. W tym przypadku nie kwestionuje się tytułu wykonawczego, ani zajęcia przedmiotów obcej osoby. W tej sytuacji skarży się samego komornika za podjęcie czynności które naruszają prawo. Może to być na przykład egzekucja z majątku ustawowo zwolnionego spod egzekucji, nieprawidłowe naliczenie kosztów i tak dalej. Skargę taką składa się do Sądu Rejonowego przy którym działa komornik. Opłata od skargi wynosi 100 zł.

Reasumując. Fakt rozpoczęcia egzekucji przez komornika nie oznacza że wszystko zostało już stracone. Bronić swoich praw można i należy zawsze. Jeśli nie czujemy się na siłach aby takie powództwo samodzielnie napisać, bądź nie wiemy czy możemy je złożyć, zawsze można podejść do specjalisty.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
One Comment
Zadzwoń