ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Podziel się:

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wiemy już, że w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym przez sąd lub referendarza sądowego jedynie na podstawie oświadczeń lub oświadczeń i dowodów, a po zapoznaniu się z jego treścią pozwany może ocenić, czy zgadza się z twierdzeniami, które są w nim zawarte czy też je kwestionuje. W przypadku kwestionowania twierdzeń powoda, można złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

W tym miejscu ważna uwaga. Złożenie sprzeciwu tylko dla „zyskania czasu” bez merytorycznych podstaw, będzie skutkowało w każdym przypadku wyrokiem zasądzającym, a koszty postępowania ostatecznie wzrosną i to pozwany będzie je musiał zapłacić. Jeśli więc dłużnik nie kwestionuje żądania pozwu może zrezygnować z wnoszenia sprzeciwu i pozostać przy niższych kosztach sądowych. Jeśli natomiast z jakiegokolwiek powodu nie zgadza się z pozwem sprzeciw jest najlepszym –  i właściwie jedynym – momentem, aby zebrać wszystkie argumenty i podjąć aktywną obronę.

Gdzie wnosi się sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pismo zawierające sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który go wydał. Jeżeli natomiast nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy wtedy sprzeciw kieruje się do sądu do którego złożono pozew. Sprzeciw musi zostać złożony w terminie dwutygodniowym, który należy liczyć od dnia doręczenia pozwanemu nakazu wraz z pozwem. Termin ten nie może ulec ani przedłużeniu ani skróceniu przez sąd, a sprzeciw wniesiony po upływie terminu podlega odrzuceniu przez sąd jako niedopuszczalny.

Ile to kosztuje?

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest bezpłatne, ale należy mieć na uwadze, że w obecnym stanie prawnym w przypadku przegranej zapłacimy większe koszty poniesione przez stronę przeciwną.

Warunki formalne i treść sprzeciwu

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym, w związku z czym powinien zawierać co najmniej:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
  • sygnaturę akt
  • imię i nazwisko lub nazwę stron,
  • wymienienie załączników.
  • podpis,

Do dodatkowych – obowiązkowych –  elementów sprzeciwu należy wskazanie zakresu zaskarżenia. Nakaz zapłaty może być bowiem zaskarżony:

  • w całości
  • w części

Dodatkowo należy pamiętać, że w sytuacji gdy pozew został wniesiony na urzędowym formularzu sprzeciw koniecznie musi zostać wniesiony także na urzędowym formularzu.

W treści sprzeciwu w postępowaniu upominawczym pozwany powinien przedstawić zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a także powołać okoliczności faktyczne oraz dowody na ich poparcie.

Jeżeli w sprzeciwie nie powoła się wszystkich twierdzeń i dowodów sąd je pomija, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy, albo uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, bądź też występują inne wyjątkowe okoliczności.

Skutki wniesienia, bądź nie sprzeciwu

Skutkami prawidłowego wniesienia sprzeciwu  są utrata mocy nakazu zapłaty, wyznaczenie przez przewodniczącego rozprawy, a także potraktowanie nakazu jako nigdy nie wydanego. Jeżeli zaś nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, to nakaz zapłaty będzie miał takie skutki jak prawomocny wyrok. Oznacza to, że taki prawomocny nakaz zapłaty jest objęty powagą rzeczy osądzonej i staje się tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności będzie tytułem wykonawczym, mogącym być podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej.

 

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń