ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty – kiedy można?

Podziel się:

Czy jest możliwe przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Odpowiedź na pytanie brzmi: co do zasady tak. Jednak jest to możliwe tylko w określonych  przypadkach.

Generalnie, czynność  procesowa  podjęta  przez  stronę  po  upływie  terminu  jest bezskuteczna, jednakże, jeśli niedokonanie takiej czynności nastąpiło bez winy leżącej po stronie postępowania, sąd może – na jej wniosek – postanowić o przywróceniu terminu. Jednocześnie musi wystąpić skutek określany jako ujemny dla strony postępowania (gdyż przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych).

Taki ujemny skutek to na przykład uprawomocnienie się nakazu zapłaty, kiedy nie złożyliśmy w terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty z powodu pobytu w szpitalu. Jednak należy pamiętać, że mamy na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. tylko określony czas. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Jakie kroki należy podjąć, aby sąd przywrócił termin?

1. Należy sporządzić pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu.

2. Pismo należy wnieść  sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (po  upływie  roku  od  uchybionego  terminu,  jego  przywrócenie  jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych).

3. W piśmie  należy  uprawdopodobnić  okoliczności  uzasadniające wniosek.

4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. W przypadku gdy sprawa dotyczy nakazu zapłaty, należy zatem – oprócz wniosku – złożyć sprzeciw od tego nakazu.

Czy sąd zawsze przywróci termin?

W ustawie nie sprecyzowano pojęcia „wypadku wyjątkowego”; zatem do sądu będzie należeć szczegółowa ocena okoliczności danej sprawy. W przypadku gdy osoba składająca rzeczony wniosek powoła się np. się na zły stan zdrowia, sąd dogłębnie przeanalizuje m.in. dokumentację medyczną.

Sąd, dokonując oceny konkretnej sytuacji i weryfikując, czy zachodzi ów  „wypadek wyjątkowy”, bazuje na przedłożonych mu dokumentach oraz dotychczasowym orzecznictwie sądowym. Niezbędne jest zatem – jeśli usprawiedliwienie ma dotyczyć np. przebytej choroby – przedstawienie sądowi np. odpowiednich zaświadczeń lekarskich.

Trzeba również pamiętać, że sąd odrzuci wniosek spóźniony lub z mocy ustawy  niedopuszczalny.

O czym należy pamiętać?

1 .zgłoszenie  wniosku  o przywrócenie  terminu  nie  wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia,

2. sąd może, stosownie do okoliczności,  wstrzymać  postępowanie  lub  wykonanie  orzeczenia,

3 .w przypadku uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy

Nie zawsze jest potrzebne złożenie wniosku o przywrócenie terminu. W przypadku wątpliwości najlepiej się z nami skontaktować.

Zachęcamy też do przeczytania naszych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zespół Kancelarii INLET

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Podziel się:
Zadzwoń