ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kredyt bez odsetek? To możliwe!

Podziel się:

Kredyt bez odsetek?

Czy chciałbyś mieć kredyt bez odsetek? Bez żadnych opłat przygotowawczych? Bez prowizji? Dobrze trafiłeś, bo po lekturze niniejszego tekstu okaże się, być może, że w Twoim przypadku to możliwe i zwrócisz bankowi lub firmie pożyczkowej tylko kapitał.

Świadomość konsumentów jest jeszcze niewielka, chociaż coraz z tym lepiej. Skorzystać z „kredytu bez odsetek” mogą właściwie wszyscy, bez względu na to czy ponieśli jakąkolwiek szkodę czy też nie. Co więcej – gdyby zaistniała jakaś szkoda – nie istnieje konieczność jej wykazywania. W świetle obowiązującego prawa konsumentowi z pomocą przychodzi tak zwana  „sankcja kredytu darmowego”

Podstawową przesłanką do skorzystania przez klienta z „darmowego kredytu” jest naruszenie przez kredytodawcę (bank, firmę pożyczkową) obowiązków informacyjnych nałożonych na te instytucje. Celem ustawodawcy było zdyscyplinowanie banków, firm pożyczkowych i tym podobnych przedsiębiorstw do rzetelnego informowania konsumentów o najbardziej istotnych cechach umowy. W przypadku naruszenia tego obowiązku podmioty te są – z mocy prawa (ex lege) – pozbawione są przychodów z takich kredytów. Zaznaczyć przy tym należy że dotyczy to absolutnie wszystkich przedsiębiorców udzielających pożyczek, również tych pozabankowych. Sankcja objawia się tym, że konsument musi spłacić kredytodawcy tylko kwotę kredytu (sumę otrzymaną od przedsiębiorcy) bez odsetek i innych kosztów kredytu. Do zapłaty pozostają klientowi – oprócz kapitału – jedynie kosztami ustanowienia zabezpieczeń kredytu, najczęściej ponoszone w momencie jego uruchamiania.

Kiedy będziemy mogli skorzystać „sankcji kredytu darmowego”? Robi się to poprzez wysłanie do kredytodawcy odpowiedniego oświadczenia, a można tego dokonać jeżeli przedsiębiorca nie zawarł z nami umowy w formie pisemnej (jeżeli przepisy szczególne nie tworzyły w tym zakresie żadnego wyjątku) lub nie wywiązał się z poniższych obowiązków:

W umowie o kredyt konsumencki brakuje jednego z poniższych elementów lub nawet jego części:

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. całkowitą kwotę kredytu;
 5. terminy i sposób wypłaty kredytu;
 6. stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 7. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 8. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, otrzymywania bezpłatnie harmonogramu spłaty
 9. informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 10. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 11. sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 12. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 13. prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
 14. informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji;

W umowie o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności nie zostały określone:

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. całkowitą kwotę kredytu;
 5. terminy i sposób wypłaty kredytu;
 6. stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 7. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 8. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, otrzymywania bezpłatnie harmonogramu spłaty
 9. informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 10. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 11. sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 12. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 13. prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
 14. informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji;
 15. opis towaru lub usługi;
 16. cena nabycia towaru lub usługi.

w umowie o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy nie zostały określone:

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. terminy i sposób wypłaty kredytu;
 5. stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 6. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 7. limit kredytu;
 8. całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;
 9. informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta;
 10. informację o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy oraz warunkach ich zmiany.

A teraz każdy konsument swoją umowę kredytową bierze w dłoń i śledzi uważnie jej zawartość. Co do zasady warto to zrobić, chociażby po to, aby ulżyć domowemu budżetowi.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń