ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Dziedziczenie długów spadkowych. Spis lub wykaz inwentarza

Podziel się:

Złożone oświadczenie i co dalej?

Jeżeli przyjąłeś już spadek z dobrodziejstwem inwentarza poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o którym była mowa wcześniej, wówczas koniecznym jest sporządzenie takiego wykazu majątku z którego wynikałoby jasno jakie są aktywa spadku a jakie są długi z nim związane. Służą do tego spis inwentarza lub wykaz inwentarza. Musisz pamiętać, że będziesz spłacać wszelkie znane Ci zobowiązania spadkodawcy do wysokości aktywów spadki. W szczególności te, które wymienione są w inwentarzu. Ważne jest jednak abyś pamiętał, że nie będzie Twoja odpowiedzialność ograniczona do wysokości aktywów spadku, jeżeli jako spadkobierca podstępnie pominiesz lub nie podasz znanych ci przedmiotów należących do spadku lub też wykażesz nieistniejące długi. Czym różni się spis od wykazu inwentarza?

Spis inwentarza.

Spis inwentarza jest robiony przez komornika. Po złożeniu przez Ciebie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza możesz zawnioskować o sporządzenie takiego spisu przez komornika. Wówczas będzie to dokument urzędowy. Jego wykonanie jest możliwe na podstawie wniosku. Taki wniosek może złożyć każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą. Może też taki wniosek złożyć wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przysługującej mu od spadkodawcy. Postanowienie o sporządzeniu takiego spisu wydaje sąd (na przykład na wniosek wierzyciela) bądź też możesz zawnioskować do komornika bezpośrednio. W takim spisie inwentarza komornik zamieści wszelkie przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych. Za każdym razem dokona  zaznaczenia wartości każdego z tych przedmiotów. W spisie znajdą się również długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich. Jak będzie określona wartość przedmiotów należących do spadku? Komornik ustali je według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Również wysokość długów spadkowych zostanie określona według stanu z chwili otwarcia spadku. Po dokonaniu spisu inwentarza komornik przesyła całe akta sądowi spadku. Najczęściej jest to sąd właściwy dla miejsca ostatniego pobytu zmarłego. Sporządzenie takiego spisu wiąże się oczywiście z kosztami.

Wykaz inwentarza

Wykaz możesz sporządzić również sam. Taki wykaz jest wówczas dokumentem prywatnym. Sporządzasz go się na urzędowym formularzu i składasz go w sądzie spadku albo też przed notariuszem. Notariusz sporządzi wówczas protokół i prześle go do sądu spadku. Możesz go złożyć samodzielnie albo razem z innymi spadkobiercami. Przechowywany jest zawsze przez sąd spadku. Fakt złożenia takiego wykazu jest niezwłocznie ogłaszany przez sąd na jego stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Sporządzenie wykazu inwentarza jest bezpłatne. Podobnie jak w spisie inwentarza musisz w nim umieścić – zachowując  należytą staranność – wszelkie przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych. Wskazać musisz wszelkie znane Ci długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich. Oczywiście powstaje pytanie czym jest owa

Należyta staranność

Praktycznie polega ona na przejrzeniu wszelkich dokumentów znajdujących się w domu zmarłego. Jeśli nie znasz szczegółów rozrachunków zmarłego, możesz zwrócić się do  urzędu skarbowego, ZUS, gminy z pytaniem czy nie ma przypadkiem jakichś zobowiązań. Podobne zapytanie możesz wysłać do banków o których wzmiankę znajdziesz w dokumentach, wszelkich firm pożyczkowy, dostawców energii elektrycznej i innych mediów. Możesz też sprawdzić zaległości czynszowe. Jeśli prawidłowo złożysz wykaz inwentarza, możesz spłacać długi spadkowe zgodnie z tym wykazem. Jeśli kwota aktywów jest zbyt niska, a nie wszyscy wierzyciele przyjmą do wiadomości fakt zgonu spadkodawcy lub nie da się ustalić w jaki sposób należy świadczenie spełnić, możesz złożyć sumę odpowiadającą aktywom spadku do depozytu sądowego. To może Cię uchronić przed koniecznością spłacenia wszelkich długów przewyższających aktywa spadku.

Zenon Depta

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Podziel się:
Zadzwoń